Najważniejsze wykonane prace

Dla: Ministerstwa Środowiska

„Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Gostyni” (zatwierdzona decyzją Głównego Geologa Kraju 03.09.2014 r.).

W zlewni Gostyni zlokalizowane są kopalnie: „PIAST”, „ZIEMOWIT”, „WESOŁA”, „MURCKI”, „BOLESŁAW ŚMIAŁY” prowadzące odwodnienia złóż węgla kamiennego na różnych poziomach wydobywczych. W związku z tym wyzwaniem było uwzględnienie połączeń poziomów wydobywczych kopalń z użytkowymi poziomami wodonośnymi wód podziemnych. Sprostaliśmy temu wyzwaniu opracowując przestrzenny model obiegu wód (w programie MIKE SHE) sięgający od powierzchni terenu do maksymalnie 1000 m głębokości i weryfikowany w trybie nieustalonym między innymi w oparciu o ilości wód odprowadzanych przez kopalnie z poszczególnych poziomów wydobywczych.

Dla: Soda Polska CIECH S.A.

Model obiegu wód i migracji chlorków MIKE SHE dla obszaru oddziaływania stawów odpadowych Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie (weryfikacja w trybie ustalonym i nieustalonym dla okresu 1985-2009).

       Najważniejsze zastosowania:

  • Prognozy migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych (kierunki i prędkości migracji oraz oddziaływanie wód podziemnych na wody powierzchniowe i gleby),
  • Optymalizacja metod ochrony wód podziemnych, powierzchniowych i gleb.

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowisk Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie (projektowanie, realizacja).

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu (projektowanie, realizacja).

Model obiegu wód i migracji chlorków MIKE SHE dla obszaru oddziaływania stawów odpadowych SODY MĄTWY S.A. w Inowrocławiu (weryfikacja w trybie ustalonym i nieustalonym dla okresu 1990-2001) .
Najważniejsze zastosowania:

  • Prognozy migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych (kierunki i prędkości migracji oraz oddziaływanie wód podziemnych na wody powierzchniowe),
  • Optymalizacja metod ochrony wód podziemnych i powierzchniowych.

Projekty, nadzory i badanie skuteczności instalacji dla ochrony wód i gleb: bariera nr 2, 3, 4 przy składowiskach Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie, bariera wschodnia i centralna przy składowisku Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu.

Dla: DCT Logistics (Hub at Gdańsk) Sp. z o.o. w Gdańsku

Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca terenu projektowanego Centrum Logistycznego w Gdańsku – Stogach. Model obiegu wód i zastosowanie go do analizy zagrożeń powodziowych i kierunków działań ochronnych na obszarze planowanego Centrum Logistycznego przy Porcie Północnym w Gdańsku.

Dla: Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej

Model obiegu wód i migracji chlorków MIKE SHE dla obszaru miasta Gdańsk (weryfikacja w trybie ustalonym i nieustalonym dla okresu 1971-2006).

       Najważniejsze zastosowania:

  • Badania modelowe zasobów wód podziemnych obszaru Gdańska, określanie wzajemnego oddziaływania poszczególnych ujęć, dokumentowanie zasobów ujęć,
  • Studium Zaopatrzenia Miasta Gdańska w Wodę w Perspektywie roku 2015,
  • Rozpoznanie dopływu zasolenia z morza i kanałów portowych do wód podziemnych na skutek pracy ujęć wód podziemnych,
  • Program monitoringu ujęcia Lipce z uwzględnieniem wykrycia źródła zanieczyszczenia ujęcia.

Dla: SGL Carbon w Raciborzu

Model obiegu wód dla obszaru Kotliny Raciborskiej. Zastosowanie: rozwiązanie problemu zakładowego ujęcia wód podziemnych położonego przy brzegu rzeki Odry. Rozpoznanie wzajemnego oddziaływania wód podziemnych i wód Odry. Opracowanie dokumentacji zasobowej.

Copyright © Biuro Doradztwa Hydrogeologicznego - BDH.PL