Oferta

Obsługa ujęć wód podziemnych

Pełna obsługa geologiczna i hydrogeologiczna istniejących ujęć: zapewnienie bezpiecznej pracy przez projektowanie i realizację systemów wczesnego wykrywania zagrożeń. Systemy te pozwalają wykryć plamy zanieczyszczeń przemieszczające się w kierunku ujęcia, procesy zmniejszania się zasobów (np. na skutek antropopresji) i procesy starzenia się studzien, z wyprzedzeniem wystarczającym dla podjęcia skutecznych działań ochronnych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia dostarczamy szczegółowy raport oraz wskazujemy optymalne działania ochronne.

 

Zaopatrzenie w wodę - zasoby wód (zwykłych i leczniczych)

Zasoby wód zwykłych i leczniczych rozpoznajemy na podstawie szczegółowych badań terenowych oraz na podstawie modeli odwzorowujących przestrzenne przepływy wód podziemnych w złożonych strukturach geologicznych. W modelach odwzorowujemy wody podziemne w powiązaniu z czynnikami przyrodniczymi i gospodarczymi, mającymi wpływ na pracę przyszłych ujęć.
Na tak przygotowanych modelach symulujemy różne warianty poboru wód i określamy maksymalną wielkość poboru, przy którym nie występują zagrożenia dla wód podziemnych (sczerpywanie zasobów, migracja zanieczyszczeń).
W raportach i dokumentacjach przedstawiamy komplet informacji potrzebnych do decyzji o poborze wód i zgodnych z wymogami prawa geologicznego.

 

Plany przestrzennego zagospodarowania - obsługa zagrożeń powodziowych

Dla terenów atrakcyjnych do zagospodarowania przestrzennego, ale nie rozpoznanych pod względem przydatności pod budowę wykonujemy rozpoznanie:

  • Geologiczne – parametry potrzebne do decyzji odnośnie bezpieczeństwa posadowienia obiektów,
  • Hydrologiczne – szczegółowa analiza zagrożeń powodziowych (od strony wód powierzchniowych),
  • Hydrogeologiczne – zapewniamy bezpieczeństwo ze strony wód podziemnych.

Określamy głębokość występowania wód podziemnych i jej zmienność w czasie, także w warunkach przemieszczania się fal powodziowych. Rozpoznajemy przestrzenne przepływy wód podziemnych. Po rozpoznaniu tych zagadnień oraz zgromadzeniu kompletu danych meteorologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych, oraz dotyczących szczegółowego zagospodarowania terenu (baza danych Geodin), wykonujemy model krążenia wód (w programie MIKE SHE), a następnie symulacje komputerowe wprowadzając ekstremalne wartości różnych czynników przyrodniczych oraz związanych z działalnością człowieka. Ta metoda pozwala określić w jakim stopniu tereny są bezpieczne od powodzi, podtopień i osuwisk. Jeżeli okaże się że mogą wystąpić jakiekolwiek zagrożenia przedstawiamy Państwu skuteczne rozwiązania dla ochrony terenu i obiektów.

 

Odwodnienia terenów i obiektów

Pełna obsługa hydrogeologiczna i geologiczna odwodnień stałych i tymczasowych. Projekty, nadzory, dokumentacje: studni odwodnieniowych, rowów melioracyjnych, systemów drenażowych. Skutecznie osuszamy duże i małe obszary i obiekty. Dla dużych odwodnień wykonujemy analizy ich oddziaływania na tereny przyległe.

 

Monitoring i ochrona wód podziemnych i powierzchniowych

Monitoring procesów zachodzących w wodach podziemnych i powierzchniowych, monitoring składowisk odpadów, instalacje dla ochrony wód.
Oferujemy Państwu wykorzystanie naszego doświadczenia w rozpoznawaniu procesów zachodzących w wodach podziemnych. Doświadczenie pozwala nam nie używać takich określeń jak „niemożliwe do rozpoznania” lub „niemożliwe do zapobiegania”. Im trudniejsze zagadnienia, tym lepiej sprawdzają się nasze metody, oparte na dwóch filarach: bogate obserwacje terenowe i pełna analiza numeryczna (w tym modelowa) procesów.
Nasza oferta to nie tylko monitoring wód podziemnych, powierzchniowych czy monitoring składowisk odpadów. Na podstawie uzyskanych wyników przedstawiamy wnioski i prognozy oraz doradzamy optymalne działania ochronne.

 

Obsługa kopalń i innych zakładów przemysłowych - systemy informacji o środowisku

Systemy zarządzania informacją o środowisku, pomoc w pracach rozpoznawczo analitycznych nowych złóż.
Tworzymy i obsługujemy systemy zarządzania informacją geologiczną, geodezyjną i hydrogeologiczną. Wszystkie te dane w jednym systemie? Tak, to nie tylko możliwe ale konieczne dla optymalnego zarządzania. Oferowany przez nas system pozwala w prosty sposób uporządkować komplet tych informacji, tak aby można było prezentować ich komplet na mapach, przekrojach, wykresach. W naszym systemie każda informacja wprowadzana jest do systemu tylko raz i jest dostępna w praktycznie dowolnych konfiguracjach dla wszystkich zainteresowanych w prosty i czytelny sposób.

 

Obsługa zadań związanych z gospodarką wodną

Budowa i obsługa systemów zarządzania informacją hydrologiczną, meteorologiczną i hydrogeologiczną.
Nasza oferta to kompleksowe bazy danych (w systemie GEODIN) do których można wprowadzić lub zaimportować komplet danych dotyczących krążenia wód (wszystkie fazy obiegu wód) wraz ze zmiennością ich parametrów w czasie. Prezentacja danych, wybieranych za pomocą zapytań krzyżowych, na mapach, wykresach, profilach podłużnych, przekrojach, umożliwia precyzyjne wyszukiwanie związków między różnymi parametrami oraz tworzenie modeli obiegu wód i migracji jonów w zlewniach.
Nasza oferta rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną oparta jest na wieloletnim doświadczeniu w modelowaniu za pomocą systemu MIKE SHE i MIKE 11, który łączy wody atmosferyczne, wody na powierzchni terenu, rzeki, zbiorniki wodne oraz wody podziemne (strefa aeracji i saturacji) w jeden system, podobnie jak ma to miejsce w warunkach naturalnych. Przy wykonywaniu modeli kierujemy się zasadą, że modeli mało wiarygodnych nie warto wykonywać. Dlatego przykładamy dużą wagę do procesu weryfikacji: wszystkie modele weryfikujemy w trybie ustalonym i nieustalonym oraz jeśli zasoby danych na to pozwalają, także w oparciu o udokumentowane przemieszczanie się zanieczyszczeń.
Wykonane przez nas bazy danych i modele, w pełni zgodne z wymogami Dyrektywy Wodnej, mogą być Państwu bardzo przydatne w procesie gospodarowania wodą.

 

Copyright © Biuro Doradztwa Hydrogeologicznego - BDH.PL